668 840 286     
 
Gwarancja
 
Gwarancja
 
 
 
 
 1. Okres gwarancji wynosi:
  • konstrukcja okienna 3 lata
  • zespolenie szyb 3 lat
  • okucia okienne 3 lat
  • powłoka lakiernicza 3 lata
  •  

 2. W okresie gwarancji producent zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych napraw swoich wyrobów w celu wyeliminowania powstałych wad.
 3.  

 4. W przypadku niemożliwości usunięcia usterek producent zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na nowy.
 5.  

 6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę , uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów z przyczyn innych niż wady w nim zawarte.
 7.  

 8. Gwarancją są objęte wyroby w których dokonana była okresowa konserwacja (wykonana w własnym zakresie) zgodnie z zaleceniami producenta (dotyczy to okuć, szyb, uszczelek, powłok lakierniczych).
 9.  

 10. Gwarancją nie są objęte produkty:
  • z uszkodzeniami mechanicznymi, wadami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania lub zamontowania,
  • ze zmianami w konstrukcji wyrobu dokonanymi bez zgody producenta, jak zmiana uszczelek, okuć lub montaż żaluzji,
  • z wadami powstałymi w czasie transportu (przy odbiorze własnym),
  • z wadami i uszkodzeniami, w wyniku których obniżona została ich cena,
  • z przebarwieniami i różnicami w odcieniach farby, spowodowanymi naturalną makroskopową budową drewna,
  • z przebarwieniami i uszkodzeniami powstałymi na skutek pęcznienia drewna w wyniku względnej wilgotności powietrza przekraczającej 75 % w pomieszczeniu,
  • z pęknięciami szyb,
  • z uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta (stosowanie niewłaściwych taśm klejących, użycie do mycia niewłaściwych środków, nie zabezpieczenie przed obróbkami tynkarskimi),
  • nie zabezpieczone zgodnie z Instrukcją Konserwacji.
  •  

 11. Gwarancją nie jest objęte zraszanie się wewnętrznej powierzchni szyby wykonanej stolarki (przyczyną najczęściej jest zła izolacja pionowa oraz pozioma budynku, wykonywanie prac budowlanych po zamontowaniu okien i drzwi takich jak tynki, wylewki, zła wymiana powietrza).
 12.  

 13. Uprawnienia Zamawiającego zawarte w Karcie Gwarancyjnej wygasają w przypadku nie uregulowania płatności w całości w terminie.
 14.  

 15. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników producenta powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdów oraz godzin roboczych.
 16.  

 17. W sprawach nieuregulowanych w warunkach umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18.  

 19. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.